Diseases

From Naming Schemes
Jump to navigation Jump to search
 • Abcess
 • Acne
 • Acromegaly
 • Adenomyosis
 • ADHD
 • Agoraphobia
 • AIDS
 • Albinism
 • Alcoholism
 • Aldosteronoma
 • Allergy
 • Alopecia
 • ALS
 • Alzheimers
 • Amblyopia
 • Amenorrhea
 • Amnesia
 • Amyloidosis
 • Aneurysm
 • Angina
 • Anhydrosis
 • Ankylosing spondylitis
 • Anorgasmia
 • Anthrax
 • Anorexia Nervosa
 • Aphasia
 • Apnea
 • Apoplexy
 • Appendicitis
 • Anemia
 • Angina
 • Anuria
 • Arthritis
 • Asbestosis
 • Ascariasis
 • ASD
 • Aspergers syndrome
 • Aspergillosis
 • Asplenia
 • Asthma
 • Astigmatism
 • Ataxia
 • Atherosclerosis
 • Atrial fibrillation
 • Autism
 • Autoimmune
 • Avian Influenza
 • Baldness
 • Bipolar
 • Blepharitis
 • Borelia
 • Bradycardia
 • Bronchitis
 • Bronchiolitis
 • Brucellosis
 • Bruxism
 • Bubonic
 • Bulemia nervosa
 • Bunions
 • Bursitis
 • Cancer
 • Carbuncles
 • Carcinoma
 • Cataracts
 • Catatonic schizophrenia
 • Cellulitis
 • Cerebral palsy
 • Cerumen impaction
 • Cervicitis
 • Chagas disease
 • Chicken Pox
 • Chlamidia
 • Cholecystitis
 • Cholera
 • Chorioretinitis
 • Cirrhosis
 • Colic
 • Colitis
 • Colorblindness
 • Coma
 • Common cold
 • Conjunctivitis
 • Constipation
 • Coronary
 • Covid
 • CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
 • Claudication
 • Coccidioidomycosis
 • Concussion
 • Crib Death
 • Cri-du-Chat Syndrome
 • Croup
 • Cryptorchidism
 • Cryptosporidiosis
 • Cretinism
 • Cyanosis
 • Cyst
 • Cystic Fibrosis
 • Cystitis
 • Cystocele
 • Cytomegalovirus
 • Dementia
 • Dengue fever
 • Depression
 • Dermatitis
 • Dermoid
 • Desmoid
 • Diabetes
 • Diarrhea
 • Diplopia
 • Dipsomania
 • Diphtheria
 • Dissociative disorder
 • Diverticulitis
 • Dropsy
 • Dwarfism
 • Dysentery
 • Dyshidrosis
 • Dyslexia
 • Dysmenorrhea
 • Dyspareunia
 • Dyspepsia
 • Dysphagia
 • Dysrhythmias
 • Dystonia
 • Ebola virus
 • Eclampsia
 • Edema
 • Embolism
 • Emesis
 • Emetophobia
 • Emphysema
 • Encephalitis
 • Endocarditis
 • Enophthalmos
 • Enteritis
 • Enuresis
 • Epididymitis
 • Epiglottitis
 • Eosinophilia
 • Epilepsy
 • Epistaxis
 • Erythema
 • Eczema
 • Equinovarus
 • Esophagitis
 • Exophthalmos
 • Fascitis
 • Filariasis
 • Fistula
 • Flatulence
 • Frostbite
 • Furunculosis
 • Gangrene
 • Gastritis
 • Gastroenteritis
 • Giardiasis
 • Gigantism
 • Gingivitis
 • Glanders
 • Glaucoma
 • Glomerulonephritis
 • Glossitis
 • Gonorrhea
 • Gout
 • Granuloma
 • Guillain-Barre Syndrome
 • Halitosis
 • Hallucinations
 • Hantavirus
 • Hemangioma
 • Hemangiosarcoma
 • Hemophilia
 • Hematoma
 • Hematuria
 • Hemorrhoids
 • Hepatitis
 • Hernia
 • HIV
 • Herpes
 • Hirsutism
 • Histoplasmosis
 • Hookworm
 • Hydrocephaly
 • Hydrophobia
 • Hyperthyroid
 • Hyperemia
 • Hypergonadism
 • Hypertension
 • Hyperthermia
 • Hyperventilation
 • Hypochondria
 • Hypoglycemia
 • Hypogonadism
 • Hypohidrosis
 • Hypokalemia
 • Hypotension
 • Hypothermia
 • Hypothyroid
 • Hysteria
 • Ichthyosis
 • Idiocy
 • Ileitis
 • Impetigo
 • Impotence
 • Infertility
 • Influenza
 • Insanity
 • Insomnia
 • Intoxication
 • Iritis
 • Keloid
 • Keratitis
 • Ketosis
 • Kidney Failure
 • Kidney stones
 • Klebsiella
 • Kleptomania
 • Konzo
 • Kwashiorkor
 • Kuru
 • Laryngitis
 • Legionellosis
 • Leishmaniasis
 • Leukemia
 • Leukocytosis
 • Lipoma
 • Lunacy
 • Lupus
 • Lymphoma
 • Malaria
 • Mania
 • Measles
 • Megalomania
 • Melanoma
 • Meningitis
 • Microcephaly
 • Migraine
 • Mongolism
 • Mononucleosis
 • Multiple Sclerosis
 • Mumps
 • Myopia
 • Mythomania
 • Narcolepsy
 • Nausea
 • Nephritis
 • Neurasthenia
 • Neurosis
 • Nymphomania
 • OCD
 • Oliguria
 • Onchocerciasis
 • Orchiditis
 • Osteoarthritis
 • Osteoporosis
 • Otitis
 • Papilledema
 • Paralysis
 • Parasthesia
 • Paranoia
 • Parkinsons disease
 • Photophobia
 • Pinworms
 • Plague
 • Pneumonia
 • Polio
 • Polyps
 • Polyuria
 • Porphyria
 • Presbyopia
 • Priapism
 • Prostatitis
 • Pruritis ani
 • Pruritus
 • Psoriasis
 • Psychosis
 • Ptosis
 • Rabies
 • Retinitis
 • Retrovirus
 • Rheumatism
 • Rhinitis
 • Rickets
 • Ringworm
 • Roseola
 • Rubella
 • Sarcoma
 • SARS
 • Schistosomiasis
 • Scleritis
 • Scotoma
 • Scrofula
 • Seborrhea
 • Sepsis
 • Smallpox
 • Schizophrenia
 • Scoliosis
 • Scurvy
 • Septicemia
 • SIDS
 • Sinusitis
 • Spherocytosis
 • Splenomegaly
 • Sprue
 • Strabismus
 • Syphilis
 • Tendonitis
 • Tinnitus
 • Thrombosis
 • Thyroiditis
 • Tonsillitis
 • Toxoplasmosis
 • Trachoma
 • Trichinosis
 • Tuberculosis
 • Ulcers
 • Urethritis
 • Urticaria
 • Uveitis
 • Venereal disease
 • Vomiting
 • Warts
 • Yaws